DAKAR 4X4 V8i Kitcar sur base Land Rover Strasbourg - Rétrorencard (1)
DAKAR 4X4 V8i Kitcar sur base Land Rover Strasbourg - Rétrorencard (2)

STRASBOURG (67)  France